• Od svých investic v Česku realizovaných v roce 2023 si skupina EIB mimo jiné slibuje bezpečnější a rychlejší vlaková spojení, větší podíl ekologicky vyráběné energie pro domácnosti a firmy či podporu malých a středních podniků.
  • Téměř 1 miliarda eur (24 miliard Kč), což je největší úvěr, který kdy banka EU v ČR poskytla, půjde na modernizaci strategicky významné železniční infrastruktury v několika regionech.
  • 75 % celkového objemu finančních prostředků vyčleněných na rok 2023 podporuje udržitelnost v oblasti klimatu a životního prostředí, přičemž přibližně 77 % je využito v méně rozvinutých regionech.

Skupina Evropské investiční banky (skupina EIB), která se skládá z Evropské investiční banky (EIB) a Evropského investičního fondu (EIF), investovala v roce 2023 v České republice 1,88 miliardy eur. Financování podpoří regionální rozvoj, posílí ekonomickou odolnost a zároveň přispěje k ekologizaci země a zlepšení kvality života jejích obyvatel.

EIB poskytla úvěry ve výši 1,69 miliardy eur prostřednictvím 11 projektů ve veřejném, soukromém a bankovním sektoru. EIF dále poskytl 188 milionů eur prostřednictvím osmi projektů zaměřených na podporu malých a středních podniků. Za posledních více než třicet let tak dosahuje celková podpora ze strany skupiny EIB přibližně 29,4 miliardy eur.

Největší půjčka poskytnutá EIB v Česku v roce 2023 (i vůbec) zvýší kvalitu a kapacitu železniční infrastruktury, zejména na transevropské dopravní síti (TEN-T) Evropské unie. Dlouhodobé financování ve výši 985 milionů eur pomůže Správě železnic, státní organizaci (SZ), jako správci českých železnic modernizovat přibližně 40 železničních úseků po celé republice. Tyto úpravy na některých úsecích tratí zvýší maximální rychlost, a tím zkrátí dobu cesty. Dojde také ke zvýšení bezpečnosti úrovňových přejezdů a kybernetického zabezpečení počítačových systémů SŽ. Od modernizace se celkově očekává, že se více lidí a firem rozhodne využívat namísto osobní a nákladní automobilové dopravy železnici, což povede ke snížení dopravního zatížení silnic a následného znečištění.

Energetika je další z oblastí, v nichž Česká republika v loňském roce významně těžila z podpory EIB. Tento fakt odráží širší úsilí skupiny EIB o podporu energetické bezpečnosti a udržitelnosti, včetně toho, že přispívá k naplňování iniciativy Evropské komise REPowerEU. Tato inciativa směřuje k ukončení závislosti Evropy na fosilních palivech, přičemž v roce 2023 prostřednictvím projektů realizovaných v celé Evropské unii získala od skupiny EIB podporu v rekordní výši 21,4 miliardy eur. V Česku se čtyři z projektů financovaných EIB v loňském roce týkaly energetiky. Tyto projekty, které zahrnují například modernizaci centrálního zásobování teplem v Brně, výstavbu kogenerační jednotky na dřevní štěpku či instalaci solárních panelů na průmyslových objektech, pomáhají ČR vyrábět a využívat energii efektivněji a flexibilněji.

V roce 2023 rovněž pokračovala podpora EIB pro český bankovní sektor prostřednictvím úvěrů poskytnutých České spořitelně a společnosti SG Equipment Finance Česká republika. Cílem těchto úvěrů je podpořit malé a střední podniky do 3 000 zaměstnanců. Tyto podniky významně přispívají k zaměstnanosti, inovacím a celkovému hospodářskému růstu země. Často se však musí potýkat s tím, že nemají přístup k dostatečnému financování pro to, aby se mohly dál rozvíjet a expandovat, a to zejména v regionech s nižší úrovní hospodářského rozvoje. Očekává se proto, že velká část financování, které tímto EIB umožnila, bude mít pro tyto regiony, označované též jako kohézní regiony, značný přínos. Záměrem je poskytnout jim tak nové ekonomické příležitosti a přispět k větší míře ekonomické inkluze a spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že obě tyto banky výrazně usilují o podporu ekologicky udržitelných projektů, bude financování ze strany EIB prospěšné i v oblasti klimatu a životního prostředí.

„Evropa samozřejmě nemá kouzelnou hůlku, aby mohla nechat ekonomické problémy jen tak zmizet, ale určitě má prostředky, jimiž může své členské státy, regiony a obyvatele podpořit. Financováním moderních železničních koridorů, systémů vytápění či tisíců malých podniků pomáhá skupina EIB České republice realizovat její potenciál. Již více než 30 let podporujeme tuto zemi v její transformaci na konkurenceschopnou ekonomiku orientovanou na budoucnost a naše výsledky za rok 2023 ukazují, že ve svém odhodlání nepolevujeme,“ řekl viceprezident EIB Kyriacos Kakouris, který je zodpovědný za operace EIB v České republice. Tvrdě pracujeme na podpoře Česka na cestě k ekologické a sociální transformaci. Neděláme to jen ve prospěch českých občanů samotných, ale i proto, že každý projekt, který pomáhá řešit hospodářské a sociální nerovnosti v jedné části EU, posiluje naši Unii jako celek.“

EIF investuje 188 milionů eur do digitálních technologií a konkurenceschopnosti založené na inovacích

V roce 2023 poskytl Evropský investiční fond na podporu zprostředkovatelských finančních institucí celkem 188 milionů eur ve formě vlastního kapitálu, inkluzivního financování a záruk. Očekává se, že tyto prostředky uvolní příjemcům v České republice 484 milionů eur.

Program záruk s Komerční bankou umožní nové financování malých a středních podniků v Česku a na Slovensku až do výše 280 milionů eur. Toto financování pokrývá širokou škálu odvětví, což odráží závazky EIF v různých oblastech sociální činnosti. Poskytnuté záruky podpoří přibližně 6 500 podniků, jimž usnadní získání dostupných úvěrů. Jde o klíčové opatření pro podporu inovací, digitalizace, udržitelnosti, sociálního podnikání, dovedností a vzdělávání. Financování bude mít přínosy i v oblasti kultury a tvůrčích odvětví.

Na podzim 2023 podpořil EIF první impaktovou investici v Česku. Impaktové investice jsou realizovány s cílem dosáhnout kromě finanční návratnosti i pozitivního, hmatatelného sociálního a ekologického dopadu. S podporou programu Evropské komise InvestEU se EIF zapojil jako hlavní investor do českého seedového fondu Tilia Impact II, jehož záměrem je financovat řešení v oblasti klimatu, vzdělávání a zdravotní péče. Fond chce podpořit přibližně 25 vizionářských podnikatelů, z nichž zhruba polovina působí v Česku (zbytek působí v dalších zemích východní Evropy).

Kromě toho Česko pověřilo EIF správou fondu ve výši 55 milionů eur, který je podporován prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost. Cílem tohoto fondu je podpořit startupy v rané fázi vývoje a univerzitní spinoffy, jež se zaměřují na vývoj digitálních technologií. Fond bude investovat do tří fondů rizikového kapitálu, z nichž každý bude mít specifické zaměření, např. na blockchain či umělou inteligenci. Očekává se, že tato iniciativa přispěje k digitální transformaci národního hospodářství a k růstu českého trhu rizikového kapitálu.

Poradenské služby EIB se podílely na zvyšování energetické účinnosti země a získání dalších finančních prostředků od EU

I v roce 2023 poskytovaly poradenské služby EIB podporu vládě České republiky a domácímu veřejnému a soukromému sektoru v oblasti poradenství a budování kapacit. Poradenské programy EIB v uplynulém roce přijaly 44 nových zadání ve prospěch ČR a pět z nich již realizovaly. V současné době je aktivních 63 zadání. Poradenské služby EIB podporují veřejné a soukromé subjekty v Česku, které se podílí na přípravě a realizaci projektů v oblastech, jako jsou klima a životní prostředí, energetická účinnost, infrastruktura, udržitelný rozvoj měst a spravedlivá transformace uhelných regionů.

Průzkum EIB v oblasti investic – 2023

Úvěry a poradenství EIB v oblasti energetiky jsou obzvláště důležité vzhledem k tomu, že 96 % podniků v Česku v průzkumu EIB na téma investic pro rok 2023 uvedlo, že je znepokojuje nedávný vývoj na trhu s energiemi. V průzkumu, který byl zveřejněn na začátku tohoto měsíce, bylo také zjištěno, téměř všechny české firmy v reakci na energetický otřes byly nuceny přijmout jednu či více strategií. Více než dvě třetiny firem se snažily dosáhnout energetických úspor. Zároveň pak 59 % z nich přeneslo zvýšené náklady na energie na své zákazníky a více než polovina se pokusila sjednat novou smlouvu o dodávkách energie. Celkově průzkum ukazuje, že zatímco mezi českými firmami převládá pesimismus ohledně širšího investičního prostředí, v souvislosti s obchodními vyhlídkami ve svém odvětví zůstávají optimistické.

Základní informace

Evropská investiční banka je institucí Evropské unie, která se specializuje na poskytování dlouhodobých úvěrů. Financuje investice, jež přispívají k plnění politických cílů EU. Banka úzce spolupracuje s ostatními institucemi EU na prosazování společných politických priorit, které zahrnují konkurenceschopnost, inovace, spravedlivý růst a spravedlivý a rychlý přechod ke klimatické neutralitě.

Evropský investiční fond je součástí skupiny Evropské investiční banky. Jeho hlavní úlohou je podporovat evropské mikropodniky a malé a střední podniky tím, že jim pomáhá získat přístup k finančním prostředkům. EIF vytváří a vyvíjí produkty v oblasti rizikového a růstového kapitálu, záruky a nástroje mikrofinancování, jež se zaměřují konkrétně na tento segment trhu.

Napsat komentář